Riskanalys

Upprättande av en riskanalys samt att dess innehållande kontrollprogram efterföljs och dokumenteras är mycket viktigt så att alla parter är tryggare inför kommande arbete, det vill säga för byggherren, entreprenören och tredjeman. Att dokumentera omgivningens skick innan vibrationsalstrande arbetet startar är av yttersta vikt och att sedan följa upp detta med automatiska vibrationsmätningar samt med automatiska bullermätningar påvisar att ”VI” ser seriöst på vår omgivning, samt att ”VI” vill göra rätt för oss mot alla intressenter kring vår arbetsplats. 

Första steget är att identifiera riskerna, finns det några risker, var finns dem, hur skall dem hanteras? Dessa frågor får du svar på i vår riskanalys. Våra riskanalyser baseras på Svensk Standard och är detaljerade, lättöverskådliga och samtidigt enkla att ”greppa” för dig som beställare. Viktigt är, att riskanalysen tas fram i ett tidigt skede av planeringen av kommande arbete så att de kontroller som presenteras i analysen kan hanteras på bästa tänkbara sätt, så att arbetet kan starta enligt önskat datum. Om kontrollerna inte är utförda kan det innebära stillestånd i produktionen vilket kan få stora ekonomiska följder. Kontrollerna kan beroende på omfattning ta olika lång tid att genomföra vilket påvisar att riskanalysen bör tas fram i sådant tidigt skede som möjligt i planeringsstadiet av ett projekt. 

Låter detta intressant?

Kontakta Mikael Johansson för mer information.

Kontaktformulär

Referensprojekt